Poradnia pielęgniarki opieki długoterminowej

Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci tą opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych. Ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają jednak systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem POZ.

Do pielęgniarskiej opieki długoterminowej mogą być zakwalifikowani pacjenci przewlekle chorzy niezdolni do samodzielnej opieki i wymagający przynajmniej jednego z wymienionych świadczeń pielęgniarskich przez okres powyżej 2 tygodni:

 • kroplowego wlewu dożylnego wynikającego ze stałego zlecenia lekarskiego związanego z prowadzonym procesem leczenia,
 • wykonywania opatrunków,
 • karmienia przez zgłębnik lub przez przetokę,
 • pielęgnacji przetoki,
 • założenia i usunięcia cewnika jako stałe zlecenie lekarskie,
 • płukania pęcherza moczowego,
 • pielęgnacji w związku z założoną rurką tracheotomijną.

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową jest:

 • skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • kwalifikacja pielęgniarska do objęcia pielęgniarską opieką długoterminową,
 • pisemna zgoda pacjenta (w przypadku dzieci zgoda opiekunów prawnych).

Porad udziela

 • piel. Ewa Wiśniowska-Pasławska